Disclaimer
De website www.zuiverpaardenvoer.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan kan zuiverpaardenvoer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Het is niet toegestaan om pagina’s, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze website, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere website te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zuiver paardenvoer.

Voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1 www.zuiverpaardenvoer.nl en zuiver paardenvoer, hierna genoemd Zuiver Paardenvoer, gevestigd te Rottevalle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder de handelsnaam Auriane met KvK-nummer 60565837.

1.2 Klant
Iedere wederpartij van zuiver paardenvoer die op welke manier dan ook producten en/of diensten van zuiver paardenvoer wenst af te nemen en aan wie zuiver paardenvoer deze producten en/of diensten tegen een vergoeding ter beschikking wenst te stellen.

1.3 Diensten
Onder diensten wordt verstaan het geven van advies.

1.4 Producten
Dit zijn alle producten die via zuiver paardenvoer worden aangeboden.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en mededelingen van zuiver paardenvoer.

2.2 De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn ook via internet te raadplegen, zie www.zuiverpaardenvoer.nl onder de button “voorwaarden”

2.3 Door een bestelling te plaatsen voor diensten en/of producten van zuiver paardenvoer,  geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.4 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de klant, hoe dan ook genaamd, wordt door zuiver paardenvoer  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Wijziging en afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1 Zuiver paardenvoer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

3.2 Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van een vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen bestelling of afspraak. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan de klant. Indien de klant niet instemt met de wijziging, heeft de klant het recht de dienstverlening of bestelling op te zeggen vóór de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

3.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke instemming van zuiver paardenvoer worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Zuiver paardenvoer en de klant zullen in overleg treden om de vernietigde bepaling te vervangen.

Artikel 4 Bestellen van producten en diensten

4.1 Producten en diensten kunnen via onze webshop of e-mail worden besteld, onder vermelding van naam, straat, postcode, huisnummer, plaats, telefoonnummer en e-mail adres van de klant en de gewenste producten en/of diensten. Men is verplicht een telefoonnummer in te vullen/door te geven. Zonder vermelding van telefoonnummer of emailadres of postadres wordt een bestelling niet behandeld.

4.2 Zuiver paardenvoer bevestigd uw bestelling en/of afspraak per e-mail of indien dit niet mogelijk is, telefonisch.

4.3 Zuiver paardenvoer is gerechtigd bestellingen en/of levering van producten en/of diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling en/of dienst niet wordt geaccepteerd, deelt zuiver paardenvoer dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer de klant geen telefoonnummer of email adres of postadres achterlaat wordt een dienst en/of bestelling standaard geweigerd.

4.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is zuiver paardenvoer niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door zuiver paardenvoer.

Artikel 5 Levering producten

5.1 Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Alle bestellingen worden op het door de klant opgegeven adres afgeleverd.

5.3 De goederen welke reizen met PostNL zijn voor rekening en risico van de klant. Doordat zuiver paardenvoer haar leveringen uitbesteedt aan PostNL  kan zuiver paardenvoer niet verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door de klant bestelde producten.

5.4 Op verzoek van de klant is het mogelijk dat de bestelling via PostNL  verzekerd of met handtekening voor ontvangst verstuurd wordt. De extra kosten komen voor rekening van de klant.

5.5 De levertijd kan per artikel verschillen. Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant een indicatie van de levertermijn van het bestelde artikel als dit langer dan 1 week bedraagt. Deze levertermijn is slechts een indicatie en kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding of aansprakelijkheid.

5.6 Wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst maar na 7 (zeven) werkdagen annuleert, is de klant 50% van de voor het overeengekomen product geldende prijs (volgens de offerte) verschuldigd. Indien de klant na 14 (veertien) werkdagen annuleert of later, is de klant 100% van de voor het overeengekomen product geldende prijs (volgens de offerte) verschuldigd. als de klant dit zelf meldt komen er geen extra kosten bij. Indien de klant niets meer van zich laat horen, wordt de bestelling na 14 dagen automatisch geannuleerd; de klant is dan wel 100% van de voor het overeengekomen product geldende prijs verschuldigd, vermeerderd met 50 (vijftig) euro administratiekosten.

5.7 De geleverde producten worden pas eigendom van de klant indien de betaling aan zuiver paardenvoer volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6 Retourneren

6.1 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen 14 (veertien) kalenderdagen na aflevering, in de originele verpakking, ongebruikt, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd aan zuiver paardenvoer te retourneren. De klant dient een kopie van de factuur bij te voegen en via email aan zuiver paardenvoer kenbaar te maken dat men een product wil retourneren en van de koop wil afzien. Is het product gebruikt of is de verpakking door gebruik beschadigd dan wordt het retour wel geaccepteerd maar eventuele schade aan verpakking of product zal in rekening worden gebracht. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant.
Bovenstaande geldt NIET voor onze producten die op bestelling worden gemaakt en een beperkte houdbaarheid hebben (o.a. onze voeders, supplementen, zalven, oliën , etc.). Voor deze producten vervalt het herroepingsrecht.

6.2 Zuiver paardenvoer accepteert geen retourzendingen zonder dat de klant zuiver paardenvoer eerst hierover heeft bericht en zuiver paardenvoer de klant schriftelijk of via e-mail de acceptatie heeft bevestigd.

6.3 Rembours zonder voorgaand overleg, niet voldoende en ongefrankeerde pakketten, worden geweigerd.

6.4 Indien de artikelen ongebruikt en tijdig worden geretourneerd, dan stort zuiver paardenvoer het aankoopbedrag binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen retour op de bank- of girorekening van de klant.

6.5 Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen 14 (veertien) werkdagen of 7 (zeven) werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door de klant zonder enig bezwaar geaccepteerd en kunnen dan niet meer geretourneerd worden, ongeacht de staat van het product.

6.6 Retourzending van artikelen is voor rekening en risico van de klant. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

6.7 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de wensen beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant zuiver paardenvoer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de levering op de hoogte te stellen.

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacy

7.1 Zuiver paardenvoer respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

7.2 Persoonlijke gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook door zuiver paardenvoer ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

7.3 Bij het plaatsen van een bestelling heeft zuiver paardenvoer naam, e-mailadres, telefoonnummer en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

7.4 Het e-mailadres van de klant kan door zuiver paardenvoer worden gebruikt om de klant te informeren over de ontwikkeling van zuiver paardenvoer, de website, nieuwsberichten over paarden en over speciale aanbiedingen en acties. Als de klant hier geen prijs op stelt, kan de klant dat laten weten door een e-mail naar zuiver paardenvoer te sturen met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”. Het e-mail adres zal dan van de verzendlijst worden verwijderd.

Artikel 8 Prijzen en vergoedingen

8.1 De bij producten en artikelen vermelde prijzen op de internetsite zijn in Nederlandse euro’s inclusief BTW en exclusief verzending, handeling en verpakking. De verzend- handeling- en verpakkingskosten worden aan de bestelling toegevoegd en bevestigd.

8.2 Alle aanbiedingen van zuiver paardenvoer zijn vrijblijvend en zuiver paardenvoer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 9 Facturering en betaling

9.1 Voor de aangeboden artikelen en producten is de klant na bevestiging van de bestelling door zuiver paardenvoer een vergoeding verschuldigd. Het verschuldigde bedrag moet vóór verzending worden overgemaakt op de bankrekening van Auriane, het moederbedrijf van zuiver paardenvoer. De datum van bestelling is gelijk aan de factuurdatum. Bij afhalen is het mogelijk contant te betalen indien men gepast kan betalen.

9.2 De betalingsgegevens ontvangt de klant per e-mail in de bevestiging van de bestelling.

9.3 Pas wanneer betaald is zal de order worden behandeld en toegezonden.

9.4 Aan uw bestelling kunnen nadere betalings-/bestel voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank  geldt als datum van betaling de datum van creditering van de  bankrekening van Auriane B.V.

Artikel 10 Reclames en aansprakelijkheid producten

10.1 Zuiver paardenvoer geeft advies in gebruik van de producten en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het advies wordt uitgevoerd door de klant.

10.2 Indien juridisch kan worden aangetoond dat het product schade heeft veroorzaakt bij het paard als gevolg van het advies dan is de aansprakelijkheid bij een advies te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een erkende dierenarts in rekening gebrachte kosten. Hierbij dient een verklaring van de erkende dierenarts en de originele rekening te worden overhandigd. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het paard is zuiver paardenvoer ten hoogste aansprakelijk voor aanschafwaarde van het paard, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

10.3 Zuiver paardenvoer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende zaken.

10.4 Wanneer zuiver paardenvoer in haar advies de klant met het product doorverwijst naar derden, is zij nooit aansprakelijk voor het handelen en de wijze van praktijkvoering van deze derden. Dit is te allen tijde de verantwoording van de klant zelf of de derde partij.

10.5 Reclames ter zake van een door zuiver paardenvoer geleverde dienst zijn slechts van waarde mits zuiver paardenvoer binnen 48 (achtenveertig) uur na het ontstaan van de klacht op de hoogte is gebracht en de klant dient binnen 24 (vierentwintig) uur na melding van de klacht zuiver paardenvoer de mogelijkheid te geven het product en de klacht te onderzoeken. De klacht dient telefonisch te worden ingediend en binnen 48 (achtenveertig) uur schriftelijk door de klant te worden bevestigd.

Artikel 11 Reclames en aansprakelijkheid artikelen en producten

11.1 Zuiver paardenvoer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verslechterende veranderingen in de gezondheid van het dier voor wie het product/artikel bestemd is, ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.

11.2 De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door de klant bestelde producten/artikelen geschikt zijn van de door hem gewenste toepassing(en).

11.3 De op de internetsite vermelde gewichten, maten en aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van zuiver paardenvoer is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling.

11.4 Zuiver paardenvoer is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een van zijn verplichtingen niet aansprakelijk voor de geleden directe of indirecte schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

11.5 Indien en voor zover op zuiver paardenvoer al aansprakelijkheid mocht rusten, zal paardenvoer uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van bewuste roekeloosheid en opzet van zuiver paardenvoer, of van haar ondergeschikten, waarvan zuiver paardenvoer zich bij de uitvoering van de bestelling bedient.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Zuiver paardenvoer.nl is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht in de onmogelijkheid verkeert.

12.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de bestelling/afspraken over diensten in redelijkheid niet van zuiver paardenvoer kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties, storing in levering van energie, storing in de communicatieverbindingen van derden. Indien zuiver paardenvoer door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zuiver paardenvoer  gerechtigd de bestelling/afspraken of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, te bepalen door zuiver paardenvoer. Ingeval van overmacht kan de klant geen schadevergoeding eisen van zuiver paardenvoer.

Artikel 13 Geschillenbeslechting

13.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit zuiver paardenvoer geleverde adviezen en door zuiver paardenvoer verrichte leveringen middels mediation (conflictbemiddeling) opgelost. Daartoe wordt door beide partijen een onafhankelijke bemiddelaar benoemd, die aan de partijen bijstand verleent om een oplossing voor het geschil te vinden, welke in een vaststellingsovereenkomst neergelegd wordt.

13.3 In het geval van een geschil niet op de in lid 13.2 aangegeven wijze tot een oplossing gebracht is, zal het geschil voorgelegd worden aan een door partijen daartoe aangewezen arbitragecollege. Het geschil kan door elk van de partijen aanhangig gemaakt bij het arbitragecollege. Het arbitragecollege kan uit één dan wel drie personen bestaan. De wijze van procederen zal door de arbiters worden vastgesteld. Arbiters zijn bevoegd om de geheel of ten dele in het ongelijk gestelde partij geheel of ten dele te veroordelen in de kosten van de arbitrage, die van de andere partij daaronder begrepen, tot een door de arbiters vast te stellen bedrag.